Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Pročelnica: Jelena Dadić Račić

Adresa: Pred Dvorom 1

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture, tehničke kulture i sporta,
 • poslove i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u prosvjeti i kulturi, te predlaganje mjera u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama,
 • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova, sukladno posebnim zakonima,
 • suradnju sa subjektima znanosti i obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa i investicija,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju mreže obrazovnih ustanova,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja, izvršavanja i provođenja programa financiranja javnih potreba za područja iz nadležnosti odjela,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana
te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
 • vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;
 • obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića,
 • evidencija promjena kolektivnih ugovora, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
 • utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, te igraonicama u knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu, privremeno oslobađanje odnosno odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, kao i privremeno oslobađanje od započetog školovanja,
 • prijave za upis učenika s poteškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava,
 • donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika,
 • izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
 • obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
 • obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

Škole I učenički domovi

Osnovne i srednje škole te učenički domovi na području Dubrovačko-neretvanske županije

Više informacija