Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Pročelnica: Anita Kunica Jelčić

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 • stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, osim same izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana područne razine,
 • poslove provedbe prostornih planova izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata te građevinske dozvole,
 • upravne i druge postupke u svezi građenja, uporabe i održavanja građevina,
 • suradnju u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina na području županije u svrhu njihove učinkovitije provedbe,
 • poslove u svezi procjene vrijednosti nekretnina i rad Procjeniteljskog povjerenstva Dubrovačko-neretvanske županije,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Izvan sjedišta Odjela osnivaju se ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice odjela, i to: 

Ispostava u Grudi za područje općine Konavle – 020/441 – 774

Ispostava u Korčuli za područje grada Korčule i općina Orebić, Trpanj i Lumbarda – 020/711-722

Ispostava u Vela Luci za područje općina Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo – 020/814 – 017

Ispostava u Metkoviću za područje gradova Metkovića i Opuzena i za općine Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje – 020/676 – 450

Ispostava u Pločama za područje grada Ploče, te općina Ston i Janjina – 020/676-444

Ispostavom Odjela upravlja voditelj ispostave koji ostvaruje sva prava i obveze koje su zakonima i aktima Županije utvrđena za voditelja odsjeka.

Upravni odjel obavlja poslove u Dubrovniku za područje općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Mljet, a po potrebi i za područja ispostava. složenosti poslova i opterećenosti pojedinih ustrojstvenih jedinica.