Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Državna imovina 

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem (zemljište na kojem je uspostavljeno vlasništvo RH, pod uvjetom da pravo upravljanja nije posebnim zakonom ili aktom povjereno drugom tijelu)  i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske ( zgrade za koje su fizičke ili pravne osobe ishodile rješenje o izvedenom stanju, ruševine i napuštene građevine, s pripadajućim zemljištem za redovnu uporabu, na kojem je uspostavljeno vlasništvo RH, pod uvjetom da pravo upravljanja nije posebnim zakonom ili aktom povjereno drugom tijelu, a koje u naravi NISU stan ili poslovni prostor) povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:

za neizgrađena građevinska zemljišta i građevine sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske –  Županiji, Gradu – sjedištu županije ili velikom gradu, a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi

– zahtjevi organizacija civilnog društva  – Ministarstvu  

za planinarske objekte:

– na području nacionalnog parka ili parka prirode – javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode 

– izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode – Ministarstvu

– za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave i pravne osobe u njihovom vlasništvu (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) zahtjeve koji se odnose na raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske, podnose Županiji, a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.
 
Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.
 
Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.
 
Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.
 
Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

Zahtjevi se podnose na Obrascima za podnošenje zahtjeva uz koje se prilaže potrebna dokumentacija, što je sve dostupno na internetskim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem linka: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/drzavna-imovina-6188/obrasci-za-podnosenje-zahtjeva-i-potrebna-dokumentacija/12222.

OBRASCI zahtjeva mogu se preuzeti klikom na odgovarajući obrazac, dok je POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE koja se prilaže uz pojedini obrazac također dostupan putem navedenog linka.

Zahtjevi koji se podnose Dubrovačko-neretvanskoj županiji na popunjenim obrascima s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom, u pisarnice Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, u Dubrovniku, na adresi Gundulićeva poljana 1 ili Vukovarska 16  i to za nekretnine koje se nalaze na području Dubrovačko-neretvanske županije, a izvan područja grada Dubrovnika.