Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje stanja u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
 • izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije,
 • praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
 • poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
 • koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
 • provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
 • suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
 • pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
 • praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
 • organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
 • vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
 • provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
 • suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • poslove primanja i izdavanja pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju drugom nadležnom tijelu, u izdvojenim mjestima rada,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije
te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru,
 • predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Objave

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

There are no posts

Više novosti