Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Promet

Licencija za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu

Nadležno tijelo: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, Dubrovnik

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine” broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite  potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19, 107/20, 147/21, 71/22)

Kontakt

 • e-mail: ivana.kristovic@dnz.hr
 • telefon: (Dubrovnik) 020/ 414-445

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu može obavljati prijevoznik (pravna ili fizička osoba) ako je registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, odnosno Pravilnikom o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa.

Obveznik: Svaki prijevoznik (fizička osoba – obrtnik i pravna osoba) registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza dužan je prije početka obavljanja djelatnosti podnijeti zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, tereta, autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu sukladno članku 7. i 8. Zakona i članku 3. Pravilnika (licenciju za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti kao dokaz o ispunjavanju Zakonom propisanih uvjeta:

1. Dokaz o registraciji za obavljanje prijevozničke djelatnosti: kopija obrtnice uz kopiju rješenja o upisu djelatnosti prijevoza u cestovnom prometu u obrtni registar (za obrtnike), odnosno Izvadak iz sudskog registra (za trgovačka društva).

2. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti, zaposlenosti osoba odgovornih, za prijevoz (upravitelj prijevoza je prijevoznik osobno ili zaposlena stručna osoba koja ispunjava uvjete za upravitelja prijevoza):

 • preslika uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti,
 • preslika diplome za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz sa VSS cestovnog smjera,
 • preslika diplome za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz sa VŠS  cestovnog smjera
 • sklopljen ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza

3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta tehničke sposobnosti za registrirano motorno/ priključno vozilo za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju:

 • kopija prometne dozvole, ili
 • ugovor o zakupu ili leasingu, ili
 • ugovor o podzakupu ili ugovor o najmu vozila kojim će obavljati djelatnost s vlasnikom vozila

4Dokaz o ispunjavanju uvjeta financijske sposobnosti:

Smatra se da financijsku sposobnost u skladu s ovim Zakonom ima domaći prijevoznik ako ima na raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9000 eura za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije.

Iznimno, za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije.

Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

 • izvodom iz odgovarajućeg registra, iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala
 • preslikom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom tijelu
 • popisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući i troškove nabave ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu
 • ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina
 • ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci
 • garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini propisanoj stavcima 1. i 2. ovoga članka. Bankom i drugom financijskom institucijom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se banke koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za izdavanje garancija na području Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje bankarstvo, odnosno poslovanje društava za osiguranje
 • potvrdom o raspoloživim novčanim sredstvima
 • policom osiguranja imovine na odgovarajući iznos

NAPOMENA:

Dokaz o ispunjavanju uvjeta financijske sposobnosti za autotaksi prijevoznike

Iznimno, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja autotaksi prijevoz putnika, financijsku sposobnost dokazuje važećom policom osiguranja svih putnika u vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a koja je sklopljena sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju obvezna osiguranja u cestovnom prometu.

5. Dokaz o ispunjavanju uvjeta da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije:

 • potvrda porezne uprave

6. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:
Ovisno o vrsti licencije, po Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine” broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata – Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun  HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 5002-31227-OIB uplatitelja 

 • 92,91 eura – za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza
 • 4,65 eura – za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza za pojedino vozilo

NAPOMENA:

 • dobar ugled – podatke o dobrom ugledu pribavit će ovo upravno tijelo po službenoj dužnosti

(1) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, nema pravna osoba ili upravitelj prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba – obrtnik ili druga fizička osoba:

 • koja je pravomoćnom presudom proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII. Kaznenog zakona), okoliša (glava XX. Kaznenog zakona), opće sigurnosti (glava XXI. Kaznenog zakona), sigurnosti prometa (glava XXII. Kaznenog zakona), imovine (glava XXIII. Kaznenog zakona), gospodarstva (glava XXIV. Kaznenog zakona), kaznenog djela krivotvorenja (glava XXVI. Kaznenog zakona) ili zbog kaznenog djela povrede službene dužnosti (glava XXVIII. Kaznenog zakona)
 • kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza ili
 • koja je osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora.

(2) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, također nema osoba koja je u zadnje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije pravomoćnom presudom suda nadležnog za prekršajne predmete ili pravomoćnim prekršajnim nalogom nadležnog tijela, više od dva puta bila kažnjena za teži prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, teži prekršaj iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora.

(3) Težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 4.645,30 € odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 2.654,46 €.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za prijevoznike koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika, težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 3.318,07 € , odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 1.327,23 €.

(5) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, osoba iz stavka 1. ovoga članka iznova stječe nastupanjem rehabilitacije, sukladno posebnim propisima kojima se regulira prekršajna i kaznena odgovornost pravnih i fizičkih osoba.

6) Prilikom ocjene dobrog ugleda primjenjuje se metodologija izračuna učestalosti ponavljanih povreda ovisno o broju vozača s kojima upravlja upravitelj prijevoza, sukladno odredbama Priloga II. iz Uredbe Komisije (EU) 2016/403 te odredbi članka 6. stavka 2. točke a) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.“

 • sve promjene u evidenciji, nakon ishođenja licencije, autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti izdavatelju licencije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, na način da dostavi posljednju ažuriranu verziju evidencije i popis promjena izbrisanih i upisanih vozila u odnosu na posljednju evidenciju koju je dostavio izdavatelju licencije, pri čemu dostavljane ažurirana evidencija odnosno popis promjena mora sadržavati datum brisanja odnosno upisa svakog pojedinog vozila u predmetnu evidenciju. Promjene u evidenciji mogu se dostavljati i elektroničkom poštom.

Obrasci:

Podaci za kaznenu i prekršajnu evidenciju

Ažurna evidencija vozila

Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu – poseban oblik prijevoza, teret ili putnici

Zahtjev za izdavanje licencije za autotaksi prijevoz

Licencija za pružanje kolodvorskih usluga

Nadležno tijelo: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, Dubrovnik

Kontakt:

 • e-mail: ivana.kristovic@dnz.hr
 • telefon (Dubrovnik) 020/ 414-445

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine” broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
 • Pravilnik o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“ broj 57/18)

Temeljem članka 99. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može obavljati pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • da je registrirana za obavljanje te djelatnosti
 • da ima u vlasništvu ili zakupu objekt autobusnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti
 • da ispunjava uvjet stručne osposobljenosti, zaposlenosti osoba odgovornih, za prijevoz (upravitelj prijevoza je prijevoznik osobno ili zaposlena stručna osoba koja ispunjava uvjete za upravitelja prijevoza):
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti, ili
 • ovlaštena osoba odgovorna za prijevoz sa VSS cestovnog smjera, ili
 • ovlaštena osoba odgovornu za prijevoz sa VŠS  cestovnog smjera, ili
 • sklopljen ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza
 • dobar ugled – podatke o dobrom ugledu pribavit će ovo upravno tijelo po službenoj dužnosti

„(1) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, nema pravna osoba ili upravitelj prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba – obrtnik ili druga fizička osoba:

• koja je pravomoćnom presudom proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII. Kaznenog zakona), okoliša (glava XX. Kaznenog zakona), opće sigurnosti (glava XXI. Kaznenog zakona), sigurnosti prometa (glava XXII. Kaznenog zakona), imovine (glava XXIII. Kaznenog zakona), gospodarstva (glava XXIV. Kaznenog zakona), kaznenog djela krivotvorenja (glava XXVI. Kaznenog zakona) ili zbog kaznenog djela povrede službene dužnosti (glava XXVIII. Kaznenog zakona)

• kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza ili

• koja je osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora.

(2) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, također nema osoba koja je u zadnje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije pravomoćnom presudom suda nadležnog za prekršajne predmete ili pravomoćnim prekršajnim nalogom nadležnog tijela, više od dva puta bila kažnjena za teži prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, teži prekršaj iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora.

(3) Težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 4.645,30, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 2.654,46 € .

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za prijevoznike koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika, težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 3.318,07 €, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 1.327,23 € .

(5) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, osoba iz stavka 1. ovoga članka iznova stječe nastupanjem rehabilitacije, sukladno posebnim propisima kojima se regulira prekršajna i kaznena odgovornost pravnih i fizičkih osoba.

(6) Prilikom ocjene dobrog ugleda primjenjuje se metodologija izračuna učestalosti ponavljanih povreda ovisno o broju vozača s kojima upravlja upravitelj prijevoza, sukladno odredbama Priloga II. iz Uredbe Komisije (EU) 2016/403 te odredbi članka 6. stavka 2. točke a) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.“

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

• dokaz o pravu raspolaganja prostorom

• dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji

• dokaz o stručnoj osposobljenosti

• dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:

Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata – Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun  HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB podnositelja zahtjeva

• 139,36 eura – za izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti kolodvorskih usluga

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor

Zahtjev za utvrđivanje kategorije autobusnog kolodvora

Licencija za obavljanje agencijske djelatnosti

Nadležno tijelo: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, Dubrovnik

Kontakt

 • e-mail: ivana.kristovic@dnz.hr
 • telefon (Dubrovnik): 020/ 414-445

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine” broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)

Temeljem članka 96. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja ispunjava  slijedeće uvjete:

 • poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i koji omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti agenta u cestovnom prijevozu
 • sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem agencijske djelatnosti mogao prouzročiti prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi ( najniža osigurana svota ne može biti manja od 19.908,42 EUR, odnosno 99.542,10 EUR za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini
 • dobar ugled -podatke o dobrom ugledu pribavit će ovo upravno tijelo po službenoj dužnosti

(1) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, nema pravna osoba ili upravitelj prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba – obrtnik ili druga fizička osoba:

 • koja je pravomoćnom presudom proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII. Kaznenog zakona), okoliša (glava XX. Kaznenog zakona), opće sigurnosti (glava XXI. Kaznenog zakona), sigurnosti prometa (glava XXII. Kaznenog zakona), imovine (glava XXIII. Kaznenog zakona), gospodarstva (glava XXIV. Kaznenog zakona), kaznenog djela krivotvorenja (glava XXVI. Kaznenog zakona) ili zbog kaznenog djela povrede službene dužnosti (glava XXVIII. Kaznenog zakona)
 • kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza ili
 • koja je osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora.

(2) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, također nema osoba koja je u zadnje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije pravomoćnom presudom suda nadležnog za prekršajne predmete ili pravomoćnim prekršajnim nalogom nadležnog tijela, više od dva puta bila kažnjena za teži prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, teži prekršaj iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora.

(3) Težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 4.645,30 €, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 2.654,46 €.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za prijevoznike koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika, težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 3.318,07 €, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 1.327,23 €.

(5) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, osoba iz stavka 1. ovoga članka iznova stječe nastupanjem rehabilitacije, sukladno posebnim propisima kojima se regulira prekršajna i kaznena odgovornost pravnih i fizičkih osoba.

(6) Prilikom ocjene dobrog ugleda primjenjuje se metodologija izračuna učestalosti ponavljanih povreda ovisno o broju vozača s kojima upravlja upravitelj prijevoza, sukladno odredbama Priloga II. iz Uredbe Komisije (EU) 2016/403 te odredbi članka 6. stavka 2. točke a) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.“

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • dokaz o pravu raspolaganja prostorom
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji
 • sklopljeni ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:
Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata – Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 5002-31227-OIB uplatitelja 

zahtjeva

 • 139,36 eura – za izdavanje licencija za obavljanje agencijske djelatnosti

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost

Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

Nadležno tijelo: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, Dubrovnik

Kontakt

 • e-mail: ivana.kristovic@dnz.hr
 • telefon: Dubrovnik: 020/ 414-445

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine” broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite  potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19, 107/20, 147/21, 71/22)

Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost  je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te  koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe moraju biti u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili moraju biti uzeta u zakup od strane prijevoznika na temelju ugovora o zakupu ili leasingu ili moraju biti na raspolaganju za korištenje  temeljem druge osnove ( podzakup i sl.).

Vozila kojima prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe moraju biti označena i  opremljena sukladno propisu iz čl. 13. st.7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe isto je dužan prijaviti nadležnom upravnom tijelu županije u kojoj ima sjedište ili prebivalište.

Nadležno upravno tijelo za poslove prometa prijevozniku rješenjem izdaje Prijavu prijevoza za vlastite potrebe.

Prijava prijevoza za vlastite potrebe izdaje se na neodređeno vrijeme.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • dokaz da je prijevoznik vlasnik vozila kojim se obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe – preslika prometne dozvole, ili dokaz da ima pravo korištenja vozila – Ugovor o zakupu  vozila  ili  Ugovor leasingu
 • dokaz da je osoba koja upravlja vozilom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika – dokazuje se ugovorom o radu ili prijavom na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • da vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe ispunjava uvjete koji se odnose na starost, uređaje i opremu vozila – dokazuje se potvrdom/dokumentom koju izdaje stanica za tehnički pregled vozila
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:
Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata – Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 5002-31227-OIB uplatitelja zahtjeva

 • 66,36 eura – za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe
 • 4,65 eura – za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe