Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zdravstvena zaštita turista u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Dubrovačko-neretvanska županija poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se pružanje zdravstvene zaštite turistima organiziralo na odgovarajući način te, kao izrazito turistički orijentirana županija, organizira i sufinancira projekt dodatnih medicinskih timova odnosno planira turističke ambulante na sljedećim lokacijama:

U organizaciji Doma zdravlja Dubrovnik na lokacijama: Dubrovnik (Stari Grad, Koločep, Lopud), Mljet i Ston

U organizaciji Doma zdravlja Metković na lokacijama: Opuzen i Klek

U organizaciji Doma zdravlja Ploče u Pločama

U organizaciji Doma zdravlja Korčula na lokacijama: Korčula, Orebić i Trpanj

U organizaciji Doma zdravlja dr A. Franulović na lokacijama: Vela Luka i Lastovo

Popis svih lokacija, kontakata i radnog vremena je dostupan na poveznici.

Organizacijom turističkih ambulanti kvaliteta zdravstvene zaštite značajno je poboljšana, usluge se pružaju domicilnom stanovništvu neometano i u punoj mjeri, a turisti su zbrinuti na najbolji mogući način.

Osim navedenog, turistima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je dostupna i medicinska skrb 0 – 24 sata za životno ugrožavajuća zdravstvena stanja te teže tjelesne ozljede pacijentima odnosno turistima na sljedećim lokacijama:

1. Opća bolnica Dubrovnik (Objedinjeni hitni bolnički prijem), Dr. Roka Mišetića 2

2. Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije na broj 112 i adresama:

Dubrovnik, Dr.Ante Šercera 4b

Ploče, Trg Kralja Tomislava 25

Metković, Ante Starčevića 12

Korčula, Ulica 57 Br.1

Janjina, Janjina bb

Orebić, Ulica Kralja Tomislava

Blato, ulica 33 Br 4

Banići (Općina Dubrovačko Primorje), Banići Bb

Čilipi (Općina Konavle) Zračna Luka Ruđera Boškovića

Tourist medical service in the Dubrovnik-Neretva County

The Dubrovnik-Neretva County conducts all required activities to provide appropriate medical assistance and healthcare services to tourists and as a tourism-oriented county, organizes and co-finances the project of additional medical teams, i.e. offers tourist medical clinics as follows:

Dubrovnik Health Centre: Dubrovnik (Old City), Koločep island, Lopud island, Mljet island and Ston

Metković Healthcare Centre: Opuzen and Klek

Ploče Healthcare Centre: Ploče

Korčula Healthcare Centre: Korčula island, Orebić and Trpanj

Dr. Ante Franulović Healthcare Centre: Vela Luka and Lastovo islands.

A list of all locations, contacts and opening hours is available at the link.

With the organization of tourist medical clinics, the quality of health care has significantly improved. Medical services are provided to the local population without any interruptions and to the fullest extent, while tourists are accommodated in the best possible way.

In addition to the above, tourists in the Dubrovnik-Neretva County are also provided with 0–24-hour medical care for life-threatening health conditions and serious physical injuries to patients or tourists at the following locations:

1. Dubrovnik General Hospital (Emergency Hospital Admission), Dr. Roka Mišetića 2

2. The Dubrovnik-Neretva County Institute of Emergency Medicine (ER) available at number 112 and the following addresses:

Dubrovnik, Dr.Ante Šercera 4b

Ploče, Trg Kralja Tomislava 25

Metković, Ante Starčevića 12

Korčula, Ulica 57 Br.1

Janjina, Janjina bb

Orebić, Ulica Kralja Tomislava

Blato, ulica 33 Br 4

Banići (Dubrovačko Primorje Municipality), Banići bb

Čilipi (Konavle Municipality) Ruđer Bošković Airport