Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabava usluge izrade Strateške studije utjecaja Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš, Evidencijski broj nabave: NBV-62/2023