Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dozvole za gospodarenje otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon)  propisane su nadležnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave za  izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom (osim postupaka R1 i D10)
  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koristi se obrazac propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, br. 106/22), Dodatak IV.

Na zahtjev i rješenje, sukladno tarifi broj 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22) se uplaćuje 9,29 eura upravnih pristojbi na račun Dubrovačko-neretvanske županije:

IBAN: HR5623400091800019006, model: HR68, poziv na broj odobrenja: 5363-OIB

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:   http://regdoz.azo.hr